Hírek

MRK Tájékoztató – nyugdíj előtti rendelkezési állomány
2024. február 07. 18:59
Annak ellenére, hogy már több oldalról – az MRK részéről is – kommunikálva lett, a hivatásos állomány körében továbbra is bizonytalanság mutatkozik a nyugdíj előtti rendelkezési állomány szabályozásának értelmezésével kapcsolatban. A tisztánlátás elősegítése érdekében (a teljesség igénye nélkül) az alábbi tájékoztatást adjuk:

A nyugdíj előtti rendelkezési állományról a Hszt. (2015. évi XLII. tv.) 78. §-a, valamint a 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 39. §-a rendelkezik.

A hivatásos állomány tagját a hivatásos szolgálat felső korhatárának elérése előtt öt évvel kérelmére vagy a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró döntése alapján – beleegyezésével – nyugdíj előtti rendelkezési állományba kell helyezni, ha legalább harminc év tényleges szolgálati idővel rendelkezik.

Figyelem! Kettős feltétel egyidejű teljesülése szükséges a nyugdíj ellőtti rendelkezési állomány igénybevételéhez!

A kérelmet legalább 60 nappal a kérelemben megjelölt időpontot megelőzően a szolgálati út betartásával az állományilletékes parancsnokhoz kell benyújtani. Az állományilletékes parancsnok a kérelem benyújtását követő 45 napon belül állományparancsban rendelkezik a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezésről és az illetmény összegének megállapításáról.

Az állományilletékes parancsnok a nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévő illetményéről rendelkezzen, ahhoz a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezést megelőzően – az illetmény összegének megállapítása érdekében – megkeresi a nyugdíj-megállapító szervet.

A munkáltató érdekkörében felmerült okból történő nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezésről, indokáról az állományilletékes parancsnok legalább 30 nappal a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezés tervezett időpontját megelőzően írásban tájékoztatja a hivatásos állomány tagját.

A nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezett olyan mértékű illetményre jogosult, amelynek összege a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után megegyezik azzal az összeggel, amely a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezésekor öregségi nyugdíjként megilletné, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte volna, vagy választása szerint a Knytv.-ben (2011. évi CLXVII. tv.) foglaltak szerint rögzített szolgálati nyugdíjnak megfelelő összeggel.

A nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettnek járó illetmény emelésének mértéke megegyezik az öregségi nyugdíjemelés mértékével. 2024. január 1-től az illetményt a rendvédelmi szervnek kell folyósítania.

Fontos: a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezett – a Hszt. 109. §-ában foglalt kivételekkel – csak engedéllyel létesíthet munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt!

Reporter: MRK Iroda
Vissza